Formulario de inscrición ao espectáculo "Maxia química"

Datos del profesor

¿Ha participado en ediciones anteriores?
Centro Escolar

ALOJAMIENTO (Habitaciones individuales)

El alojamiento es gratuito, subvencionado por la Fundación Barrié

¿Precisa habitación para la duración total del curso?_____________


De acordo co estipulado na Lei de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que todos os datos que vostede facilite á Fundación Barrié poderán ser obxecto de incorporación aos ficheiros desta. Ditos datos poderanse someter a diferentes tratamentos, coa finalidade de mantelo/a informado/a dos programas e/ou produtos e servizos da Fundación e da súa Asociación de Bolseiros, así como para a realización de estudos estatísticos, sendo a Fundación Barrié a destinataria da información, a responsable do tratamento e a responsable do ficheiro.

As respostas ás preguntas indicadas como opcionais teñen carácter facultativo, sen que a negativa a subministrar estas impida a prestación do servizo que solicita.

Igualmente, informámoslle sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación vixente, dirixíndose á Fundación Barrié, Cantón Grande, número 9, 15003 A Coruña

CAPTCHA Recarga Imagen